قیمت هر تانکر آب

قیمت هر تانکر آب با کامیو برحسب میزان سفارش و آدرس محل تخلیه آب و مقدار شیلنگ کشی محاسبه میشود.

تانکر آبرسانی

درکل تانکر آبرسانی مدتی است که مورد استفاده شدید استخر دار ها و ساختمان ساز ها مورد استفاده قرار گرفته است،همچنین قیمت هر تانکر آب بصرفه تر از استفاده از آب شرب است.

نکته :برای پر کردن استخر از آب شرب استفاده نکنید هم هزینه بالای دارد و هم جرمه می شوید.