تانکر آبرسانی در شریعتی

  • آبرسانی به تمام منطقه شریعتی
  • امکان ۶۰متر شیلنگ کشی تا محل تخلیه آب
  • بهترین کیفت آب برای استخر
  • آبرسانی به پروژه های ساختمان سازی
  • تانکر آبرسانی برای کارواش ها

قیمت خرید آب با تانکر